Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Governance through Direct Democracy - Διακυβέρνηση μέσω της Άμεσης Δημοκρατίας

A proposal on how societies can self-govern 
(Για το κείμενο στα ελληνικά σήρατε προς τα κάτω)

What if you could make any question you want to the president or to the Prime Minister of your country compelled to answer you?

What if any public officer is compelled from the constitution but also law of state, to answer in any question of a citizen for any subject?

direct democracy - index

01 .Introduction to direct democracy

02 .Government through direct democracy and Participation

03 .Committees of citizens

04 .The principle of the spread of information – information

05 .The principle of the preservation of life – Life

06. Citizens and civil servants

07 .Independence now

08 .Why the low giver

09. Epilog
-

01 .Introduction to direct democracy

What poor democracy is lacking to work,appears before us all the time and it’s the lack of truth and deception of the public.

It may seem silly,but if you think it over that’s the way it is and I will explain it to you simply.

No public officer is required to answer any questions. We see that in the parliament, ministries, alleged control exercised by journalists over authority, down to the lower levels of the public sector.

The answers may be equivocations, but they may also be lies or just silence and this goes out just like that. Nobody is obliged to tell us the truth considering the results. Nobody gets punished for lying to us. Have you ever tried lying or not answering to a court? What penalties were imposed on you? Why do public officers face no punishment for not telling the truth?
I suggest direct democracy in the way described below and without breaking up the powers as structured now (judicial, executive, etc.).
Direct democracy is to operate like an umbrella over everything else through a constitutional change.
Truth is the component which would really make direct democracy work for everybody. Truth is going to be referred to as information hereinafter.
Thus, I suggest a direct - participative - democracy system of government which is going to be based on 2 basic principles:

The Principle of the Preservation of Life

The Principle of the Spread of Information


-

02 .Government through direct democracy and Participation

The participation of each one of us is the primary element to safeguard the principles of life and information and make Direct Democracy work after its establishment.
It is essential to understand that common sense may operate to our advantage through the systematic participation of each one of us in an internet system (forum) through which one can submit queries, dispute any decisions or answers, vote and participate in committees freely. The citizens’ suggestions aiming at the common good should be entered into the system freely by anybody to be discussed, promoted and voted by all in public.
Such system requires systematic participation of everybody so that the responsibility will be divided among all.
The claim for information (truth) will set us free and save us, in a mathematical way, from all these people who do not work as members of a team towards the public and for the benefit of the community. With the help of our participation, the concealment or distortion of information will not be permissible or possible.
Maybe participation should be the latter of the only two obligations we, the ordinary citizens, must have.
The other obligation is taxation which will keep up such a public government system based on the two primary Principles: Life and Information.
-
03 .Committees of citizens

We could all participate in an internet forum in which we can practise our rights in the information and at the same time safeguard the direct democracy with our attendance.
The user ,will have a unique user name and will be crossed with his identity. The user counld log in and participate in any process.
It could also keep background on his computer.
It will be supposed it is forecasted, for the questions that do not have attendance, this we ensure by channelling the necessary work uniformly in all participating users that will judge certain preselected subjects before they make their own search and choice. User can search all parameters.
Something else that user must do is to take the role of the administrator, to check the use of forum and judge if certain users need to be informed or even excluded if they make bad use.
-

04 .The principle of the spread of information – information

(Information or truth is what is going to set us free. This is not a promise but a feasible idea.)

On the basis of the Principle of Information, everybody is going to have a right to unlimited free-of-charge education which will be financed through taxation. The officers of such system will be elected by the people on the basis of their qualifications and they will be subject to the obligation to answer any question asked by a citizen, based on the obligation they will have due to the Principle of the Spread of Information. The same obligation will apply to all public officers in any post which may be required to cover the needs of a government based on direct democracy and subject to the principles of life and information.
So, according to the Principle of Information, the public officer will be obliged to answer the public inquiry of any citizen within twenty-four hours, in public, in writing, in two parts:

A. answer

B. reasoning.

The public officers will be able to have auxiliary personnel, as much as required, for the timely performance of such obligation of theirs. Of course, the public officers will have the same rights as the citizens so they will also be able to make public inquiries addressed to their colleagues.

The answer will be judged by the citizen who may:

Accept it as true.

Dispute it as non-conforming to the Principles of Life or Information or both.

Then (B), citizens’ committees will come together (including any citizen except public officers) and participation will be unrestricted. Such committees will decide whether the answer is:

1.true
2.sufficiently justified
3.conforming to the Principle of Information, so it must also be true and sufficiently justified
4.conforming to the Principle of Life.

If the citizen finds that the answer is true from the beginning or if the committees give a positive opinion (yes) concerning all four parameters set forth above, then the Principle of Information will have worked for the benefit of the public and the public officer will stay in his/her post.If, however, there is even one no, then:

a. The public officer will be deprived of his office and go on trial before citizens’ committees which will decide upon his punishment (imprisonment or just deprivation of office).

b. The citizen’s inquiry will automatically be transferred by lot to another public officer who will be required to answer the question.
Furthermore, all the relevant evidence which may be produced by anyone, will be considered by citizens’ committees.
The answers of the public officers will subject to dispute by any citizen at any time.
The reference to a previous answer may be disputed upon reasoning, which validity will also be decided upon by a citizens’ committee.
-

05 .The principle of the preservation of life – Life

Life is the supreme good we have. The Principle of Life should ensure its preservation, its quality and the extension of its limits. Life must be 100% protected through the statutory unrestricted and free access of anybody to the scientific fields of medicine and genetics at their highest level. I mean, free medical care free of charge at its highest level, in case the term access is not clear. No human being should be put to death on any grounds. No individual person, state, power, organization, agency or else should have the right to put a human being to death for whatever reason. The research and realization concerning the structures of the Principle of Life will be financed through taxation and completely independent of any business operation. On the basis of the Principle of Life we must have the relevant officials to be elected by the public depending on their qualifications any time needed and subject to both Principles. What kind of qualifications are needed for any public position will again determine civilian committees and scientific advisory subcommittees.
-


06. Citizens and civil servants

Political rights and political obligations define the role of the citizen in society. All people must be responsible citizens and exercise their rights so as not to create a political vacuum or what we call a vacuum of power. Why, such gaps are exploited by organized minorities and pose problems. Naturally, this new system does not exclude neither minorities nor entrepreneurs, nor even financial gain. But it allows the creation of limits and rules in a transparent manner.
On the other hand, public servants are those who occupy positions of responsibility in government structures and health structures and are all elected. Public servants have the same rights as citizens, in fact they are necessarily citizens, but they have more obligations than citizens based on the principle of information and their individual tasks.
Everyone, from the President of the Republic to the junior civil servant, is considered to be a civil servant.

-
07 .Independence now

From now on we must not stand paying taxes for services not rendered to us. Taxation has to be intended for the common good. What would be better than a taxation system in keeping with the prevailing Principles of Life and Information?
In other words:
It is not for the public benefit to organize Olympic Games and make your country, which is already over head and ears in debt, pay until 2050.
In a self-respecting society which is in keeping with the truth such a crime would never be permitted. As you can see, taxation is not enough even to pay the debts since every year, for decades now, we owe almost all the money we make. The enormous national debt is the reason for which the Greek government sells off public corporations. Reforming is the excuse. The real cause of the decline of the state is primarily the national debt and then the funding of the political parties, money mishandling and favouritism.
Referring back to the Olympic Games, which are the final benefits from them? When is our life getting better, after 2050 or are we going to face another scheme?
Public works and progress are good but we have to be independent some time.
Unfortunately we are trapped in a universal control and government system which main lever is the central banks, issuing the money.
These banks lend the governments and set the interest rates.
These banks are something like multinational enterprises and their parent company is The Bank of International Settlements www.bis.org. The Bank of Greece is a member of this organization just like the European Central Bank and the Central Bank of the United States of America(Feb). The most recent new members of it are the banks of Afghanistan and Iraq.
This is the system we have to retract altogether worldwide.
Maybe the oncoming crash must be caused by us, the ordinary people, by stopping the system and starting from the beginning with the Principles of Life and Information.
The banks constitute one of the levers of the real current government which can be found everywhere: in the mass media, in the parliament, from the private up to the public sector, also assisted by the public relations, e.g. clubs and organizations in which the people are not represented. Direct Democracy needs our public relations and our participation in politics. We, the ordinary people, should close our eyes to television and any venal penny dreadful and start reading each other. WE HAVE TO BLOG.
We must follow the example they (states – banks – noble families) set holding together and remaining powerful unlike common people who keep on splitting and remain powerless.
We split every day and on a large number of levels: nations, political parties, races, genders, religions. Basically, we are born split, we are taught disunity and disputes and at the same time we learn to totally ignore the family relationship we have with all the people on earth.
The claim for independence (disassociation from this entire system) can be established through the universal coordination of a movement which will lead to coordinated actions of the entire population on earth. The only requirement is good communications and coordination. Truth is readable, at least by the population of the developed countries. Stop using their money.

Life

Information

Direct Democracy

and Environment

If we manage living by the Principles of Life and Information once, then we will all have gained a minimum of unlimited potential, options and opportunities.
Then the responsibility for where are we going as humanity will be really uniformly divided among all people.
Then the companies will have employees with no less than university studies.
Don’t be scared of the idea: But who is going to do what workers do if we all are university graduates? We already said that fear is a bad counselor. DON’T FORGET IT!
Then people will be able to choose to study and learn for as long as they want. And if anybody gets tired of living like that (learning), let him or her decide on the way he or she will continue living or even the way he or she is going to die.
-

08 .Why the law giver

I didn’t choose my alias-name by chance.There is a reference by the Zeitgeist documentary to the several transmitters of God’s love , knowledge and law to humans. These were no ordinary people: they were the so-called man-gods. Well, I have nothing to do with them. I am one of you. Besides, I think that it doesn’t matter who I am. But if you think that Direct Democracy is a good idea and that anybody could think it up, what I want to say through my alias-name is proved. It makes no difference who is suggesting something like that. I have to explain myself about the greek-lish:(λόο γκίβερ) low giver. The reason I say something in English writing it in Greek is that although I have been born Greek in Athens, I choose other reasons to be proud and not my language which I know far worse than it would really deserve to be known. I choose to be proud of the idea of Democracy. I choose to be proud of the Socratic method (midwifery) . There is no homeland for such things: these constitute universal legacy.
-

09. Epilog

Don’t think that the direct democracy scenario is impossible. Think about what I write here, discuss them with your friends. No change will occur to our society, if the claim for a particular direction is not formed before that. Therefore, the idea must be spread and everybody has to understand the meaning of such direction to direct democracy. The possibility of citizens’ intervention through a question is invaluable to us. It is difficult but not impossible to have a mature society in order to overcome its prejudices. Here is one prejudice: The powerful interests will never let a direct democracy system work. It goes without saying. And this is where the necessity of information gets into the picture. The more we discuss about it, the more we promote a climate close to taking action and raising claims. In other words, don’t behave snobbishly, concern yourself, don’t laze in your comfort. Prejudices work like an alibi for short-sighted comfort and idleness. At last, first of all penalize politicians’ lies. No statute of limitations should be allowed to such ogres.

δε λόο Γκίβερ a.k.a. Motivator Damian
first posted 11/09/2008 στο florabox.gr / skouliki.net
- - - - - - - - - -

Μία πρόταση για το πως οι κοινωνίες μπορούν να αυτοκυβερνηθούν


Του δε λόο γκίβερ

Πως θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να κάνετε όποια ερώτηση θέλετε στον πρωθυπουργό και αυτός θα ήταν υποχρεωμένος να απαντήσει;
Σήμερα, στα χαρτιά μπορεί να ισχύει, στην πράξη όμως όχι.
-
Διακυβέρνηση μέσω της Άμεσης Δημοκρατίας


Κεφάλαια

01. Εισαγωγή
02. Διακυβέρνηση μέσω της άμεσης δημοκρατίας και της συμμετοχής
03. Επιτροπές πολιτών
04. Αρχή διάδοσης της πληροφορίας – πληροφορία
05. Αρχή διαφύλαξης της ζωής – ζωή
06. Πολίτες και δημόσιοι λειτουργοί
07. Απεξάρτηση τώρα
08. Γιατί δε λόο γκίβερ
09. Επίλογος
-

Κεφάλαιο 01. Εισαγωγή

Σε μέρες ευημερίας και αληθινής ανάπτυξης, όχι μόνο οικονομικής αλλά και πνευματικής, ίσως να μην πείραζε κανέναν το γεγονός ότι το παρών σύστημα διακυβέρνησης είναι στην ουσία ολιγαρχικό.
Κατασκευασμένο και δομημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπηρετεί κυρίως τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
Η λαϊκή κυριαρχία είναι πλασματική και η μορφή της Δημοκρατίας που έχουμε, είναι η βιτρίνα μίας διακυβέρνησης η οποία δεν υπηρετεί τον λαό και αυτό μπορεί να το δει ο καθένας αν κρίνει από τα αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει σχεδόν από πάντα και δεν είναι σε καμία περίπτωση τωρινό φαινόμενο. Επίσης το φαινόμενο αυτό, είναι παγκόσμιο.
Αυτό που λείπει από την κακόμοιρη την δημοκρατία για να λειτουργήσει εμφανίζεται μπροστά μας όλη την ώρα και είναι η έλλειψη της αλήθειας και η εξαπάτηση του κοινού. Ίσως σας φαίνεται κουτό αλλά άμα το σκεφτείτε καλά έτσι είναι και θα σας το εξηγήσω απλά.
Κανένας δημόσιος λειτουργός δεν υποχρεούται να απαντήσει σε καμία ερώτηση. Αυτό το συναντάμε στη βουλή, τα υπουργεία, τον υποτιθέμενο έλεγχο των δημοσιογράφων στην εξουσία, μέχρι στα κατώτερα επίπεδα του δημοσίου. Οι απαντήσεις, μπορούν να είναι υπεκφυγές, μπορούν να είναι και ψέματα ή απλή σιγή και αυτό περνάει έτσι. Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να μας πει την αλήθεια εκ του αποτελέσματος.
Κανένας δεν τιμωρείται γιατί μας είπε ψέματα. Δοκιμάσατε ποτέ να πείτε ψέματα ή να μην απαντήσετε στο δικαστήριο; Τι κυρώσεις είχατε; Γιατί οι δημόσιοι λειτουργοί είναι στο απυρόβλητο σε σχέση με την αλήθεια;
Γιατί οι δημόσιοι λειτουργοί μπορούν να τάζουν προεκλογικά και να ξεχνάνε μετεκλογικά;
Προτείνω άμεση δημοκρατία με τον εξής τρόπο και χωρίς την διάλυση των εξουσιών όπως είναι δομημένες σήμερα (νομοθετική, δικαστική, εκτελεστική).
Η άμεση δημοκρατία θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ομπρέλα πάνω από όλα τα άλλα με συνταγματική αλλαγή. Η αλήθεια είναι το συστατικό που θα έκανε την άμεση δημοκρατία να δουλέψει πραγματικά για όλους μέσω της συμμετοχής όλων. Η αλήθεια που από εδώ και στο εξής θα την αναφέρω ως η πληροφορία.
Προτείνω λοιπόν ένα σύστημα διακυβέρνησης άμεσης συμμετοχικής δημοκρατίας που θα στηρίζεται σε 2 βασικές αρχές:

Την Αρχή Διαφύλαξης της Ζωής
Την Αρχή της Διάδοσης της Πληροφορίας
-

Κεφάλαιο 02. Διακυβέρνηση μέσω της Άμεσης Δημοκρατίας και της Συμμετοχής

Η συμμετοχή όλων μας είναι το βασικότερο στοιχείο το οποίο θα διαφυλάξει τις αρχές, ζωή και πληροφορία, και θα κάνει την Άμεση Δημοκρατία να λειτουργήσει μετά την κατάκτηση της. Είναι βασικό να καταλάβουμε ότι η κοινή λογική μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος μας μέσω της συστηματικής συμμετοχής όλων μας σε ένα σύστημα (φόρουμ) στο ιντερνέτ μέσα στο οποίο θα μπορεί κανείς να υποβάλλει ερωτήματα, να προσβάλει τυχόν αποφάσεις ή απαντήσεις, να ψηφίζει νόμους, να επιλέγει δημόσιους λειτουργούς και να συμμετάσχει σε επιτροπές ελεύθερα.
Οι προτάσεις των πολιτών με στόχο το κοινό καλό θα πρέπει να μπαίνουν ελεύθερα από όλους στο σύστημα προς δημόσια συζήτηση, προώθηση και ψήφιση. Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί την συστηματική συμμετοχή όλων των ανθρώπων ώστε και η ευθύνη να είναι διαμοιρασμένη σε όλους. Η απαίτηση για την πληροφορία (αλήθεια), θα μας ελευθερώσει και θα μας απαλλάξει με μαθηματικό τρόπο από όλους εκείνους τους ανθρώπους που δεν λειτουργούν ομαδικά ως προς το σύνολο των ανθρώπων και για το συμφέρον του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Μέσω της συμμετοχής μας η απόκρυψη ή η διαστρέβλωση της πληροφορίας δεν θα είναι πια ανεκτή ή εφικτή . Ίσως να πρέπει να είναι η δεύτερη από τις δύο μοναδικές υποχρεώσεις που πρέπει να έχουμε εμείς οι απλοί πολίτες. Η Συμμετοχή.
Η άλλη υποχρέωση είναι η φορολογία που θα συντηρεί ένα τέτοιο δημόσιο σύστημα διακυβέρνησης που θα στηρίζεται στις δύο βασικές Αρχές: της Ζωής και της Πληροφορίας.
-

Κεφάλαιο 03. Επιτροπές πολιτών

Θα μπορούσαμε όλοι να συμμετέχουμε σε ένα φόρουμ στο ιντερνέτ στο οποίο να μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα μας στην πληροφορία και παράλληλα να διαφυλάξουμε την άμεση δημοκρατία με την συμμέτοχη μας.
Ο χρήστης που θα έχει μοναδικό όνομα χρήστη (user name) και θα είναι διασταυρωμένο με την ταυτότητα του, θα συνδέεται (log in) και θα μπορεί να συμμετέχει σε οποιοδήποτε διαδικασία.
Θα μπορεί να κρατάει ιστορικό στον υπολογιστή του με ότι υλικό θέλει.
Θα πρέπει να προβλεφθεί, για τα ζητήματα που δεν παρουσιάζουν μεγάλη συμμετοχή, αυτή να διασφαλίζετε διοχετεύοντας τις αναγκαίες εργασίες ομοιόμορφα σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι θα καλούνται να κρίνουν μερικά προεπιλεγμένα θέματα πριν κάνουν την δική τους αναζήτηση και επιλογή. Η αναζήτηση θα μπορεί να γίνει με όλες τις παραμέτρους. Κάτι άλλο που θα πρέπει να κάνουν οι συμμετέχοντες είναι να μπαίνουν και στον ρόλο του (administrator), δηλαδή θα ελέγχουν αν γίνεται σωστή χρήση του (φόρουμ) και θα κρίνουν αν κάποιοι χρήστες χρειάζονται να ενημερωθούν, να επιπληχτούν ή ακόμα και να εξαιρεθούν αν κάνουν κακή ή και εκ του πονηρού κακή χρήση του συστήματος.
-

Κεφάλαιο 04. Αρχή διάδοσης της πληροφορίας – πληροφορία

Η πληροφορία ή αλήθεια είναι εκείνη που θα μας ελευθερώσει. Αυτό δεν είναι μια υπόσχεση αλλά μια πραγματοποιήσιμη ιδέα.

Βάση της Αρχής της Πληροφορίας, όλοι οι άνθρωποι θα έχουμε το δικαίωμα στην απεριόριστη δωρεάν μόρφωση την οποία θα χρηματοδοτούμε μέσω της φορολογίας. Οι λειτουργοί αυτού του συστήματος θα εκλέγονται από τους πολίτες βάσει των προσόντων τους και θα υπόκεινται στην υποχρέωση να απαντάνε σε οποιαδήποτε ερώτηση πολίτη, βάση της υποχρέωσης που θα έχουν από την Αρχή Διάδοσης της Πληροφορίας. Την ίδια υποχρέωση θα έχουν όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί σε όλες τις θέσεις που μπορεί να απαιτούν οι ανάγκες μίας διακυβέρνησης που θα στηρίζεται στην άμεση δημοκρατία και θα υπάγεται στις αρχές τις ζωής και της πληροφορίας. Σύμφωνα λοιπόν με την Αρχή της Πληροφορίας ο δημόσιος λειτουργός θα είναι υποχρεωμένος να απαντάει στην δημόσια ερώτηση του πολίτη εντός εικοσιτετράωρου, δημόσια, γραπτώς, σε δύο σκέλη:

Α. απάντηση
Β. αιτιολογία.

Οι δημόσιοι λειτουργοί θα μπορούν να διατηρούν βοηθητικό προσωπικό, όσο χρειάζεται, για την έγκαιρη διεκπεραίωση της υποχρέωσης τους αυτής. Οι δημόσιοι λειτουργοί θα έχουν ασφαλώς τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες άρα θα μπορούν και αυτοί να θέτουν δημόσια ερωτήματα σε συναδέλφους τους. Η απάντηση θα κρίνεται από τον πολίτη ο οποίος μπορεί:
Α. Να δεχτεί την απάντηση ως αληθή.
Β. Θα μπορεί να την προσβάλει ως μη συμμορφούμενη με την Αρχή της Ζωής ή την Αρχή της Πληροφορίας ή και των δύο.
Στην δεύτερη περίπτωση, (Β) θα συνέρχονται επιτροπές πολιτών στις οποίες θα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε πολίτης, εκτός των δημόσιων λειτουργών και η συμμετοχή θα είναι απεριόριστη. Οι επιτροπές θα αποφασίζουν για το εάν η απάντηση είναι :

1.αληθής
2.επαρκώς αιτιολογημένη
3.συμμορφούμενη με την Αρχή της Πληροφορίας, οπότε πρέπει να είναι και αληθής και επαρκώς αιτιολογημένη και
4.συμμορφούμενη με την Αρχή της Ζωής.

Αν ο πολίτης εξαρχής βρει την απάντηση αληθή ή αν οι επιτροπές αποφανθούν θετικά (ναι) και στις τέσσερις παραπάνω παραμέτρους, τότε η Αρχή της Πληροφορίας θα έχει λειτουργήσει προς όφελος του συνόλου και ο δημόσιος λειτουργός παραμένει στην θέση του.
Αν όμως έχουμε έστω και ένα όχι, τότε:
A.Ο δημόσιος λειτουργός θα καθαιρείται και θα δικάζεται από επιτροπές πολιτών οι οποίες και θα αποφανθούν για την τιμωρία του σε φυλάκιση ή απλή καθαίρεση.
Β. Αυτομάτως η ερώτηση του πολίτη θα μεταβιβάζεται με κλήρο σε άλλο δημόσιο λειτουργό αντίστοιχης θέσης ευθύνης, ο οποίος θα υποχρεούται να δώσει απάντηση στο ερώτημα.
Επιπλέον, όλα τα σχετικά στοιχεία που μπορούν να προσκομιστούν από οποιοδήποτε, θα εξετάζονται από τις επιτροπές πολιτών.
Οι απαντήσεις των δημόσιων λειτουργών θα μπορούν να προσβάλλονται από όλους τους πολίτες ανά πάσα στιγμή.
Η παραπομπή σε προηγούμενη απάντηση μπορεί να προσβληθεί κατόπιν αιτιολόγησης, της οποίας η εγκυρότητα θα κρίνεται πάλι από τις επιτροπές πολιτών.
-

Κεφάλαιο 05. Αρχή διαφύλαξης της ζωής – ζωή

Η ζωή είναι το βασικότερο αγαθό που έχουμε. Μέσω της Αρχής της Ζωής θα πρέπει να εξασφαλίζεται η διατήρησή της, η ποιότητά της και η επέκταση των ορίων της. Η ζωή θα πρέπει να διαφυλάσσεται 100% μέσω της θεσμοθετημένης απεριόριστης και ελεύθερης πρόσβασης όλων προς τους επιστημονικούς τομείς της ιατρικής και της γενετικής στο ανώτερό επίπεδο. Εννοώ ελεύθερη δωρεάν περίθαλψη στο ανώτατο της επίπεδο, σε περίπτωση που δεν είναι σαφές ο όρος πρόσβαση. Δεν θα πρέπει για κανέναν λόγο να θανατώνεται κανένας άνθρωπος. Κανένας μεμονωμένος άνθρωπος, κράτος, εξουσία, οργανισμός, εταιρία ή οποιοσδήποτε δεν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να θανατώνει άλλον άνθρωπο για κανέναν λόγο. Η έρευνα και η υλοποίηση των δομών της Αρχής της Ζωής θα χρηματοδοτείται από την φορολογία και θα είναι τελείως ανεξάρτητη από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.
Βάση της Αρχής της Ζωής θα πρέπει να υπάρχουν και οι λειτουργοί αυτής, οι οποίοι θα εκλέγονται από όλους βάση των προσόντων τους, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί και θα υπόκεινται και στις δύο Αρχές. Τι είδους προσόντα για οποιαδήποτε δημόσια θέση θα καθορίζουν πάλι επιτροπές πολιτών και επιστημονικές γνωμοδοτικές υποεπιτροπές.
-

Κεφάλαιο 06. Πολίτες και δημόσιοι λειτουργοί
Τα πολιτικά δικαιώματα και οι πολιτικές υποχρεώσεις ορίζουν το ρόλο του πολίτη στην κοινωνία. Όλοι οι άνθρωποι οφείλουν να είναι υπεύθυνοι πολίτες και να εξασκούν τα δικαιώματα τους ώστε να μην δημιουργείτε πολιτικό κενό ή αυτό που λέμε κενό εξουσίας. Γιατί, αυτού του είδους τα κενά εκμεταλλεύονται οι οργανωμένες μειοψηφίες και δημιουργούν προβλήματα. Φυσικά αυτό το νέο σύστημα δεν αποκλείει ούτε τις μειοψηφίες, ούτε τους επιχειρηματίες, ούτε ακόμα και το οικονομικό κέρδος. Όμως δίνει την δυνατότητα να δημιουργούνται όρια και κανόνες με διαφανή τρόπο.
Από την άλλη μεριά, δημόσιοι λειτουργοί είναι όσοι καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στις δομές της διακυβέρνησης και τις δομές της υγείας και είναι όλοι εκλεγμένοι. Οι δημόσιοι λειτουργοί έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες, για την ακρίβεια είναι και αυτοί απαραιτήτως πολίτες όμως έχουν περισσότερες υποχρεώσεις από τους πολίτες βάση της αρχής της πληροφορίας και των επιμέρους καθηκόντων τους.
Όλοι και όλες, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως τον κατώτερο δημόσιο υπάλληλο θεωρούνται δημόσιοι λειτουργοί.
-

Κεφάλαιο 07. Απεξάρτηση τώρα

Από εδώ και στο εξής δεν θα πρέπει να ανεχθούμε να πληρώνουμε φόρους για υπηρεσίες που δεν μας προσφέρονται. Η φορολογία θα πρέπει να προορίζεται προς το κοινό όφελος. Τι καλύτερο αν η φορολογία ήταν και εναρμονισμένη με τις αρχές της ζωής και της πληροφορίας.
Με άλλα λόγια: Δεν είναι κοινό όφελος να αναλαμβάνουμε την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και να χρεώνεται η ήδη καταχρεωμένη χώρα μας μέχρι το 2050. Σε μία κοινωνία που θα σεβόταν τον εαυτό της και θα ήταν εναρμονισμένη με την αλήθεια δεν θα επιτρεπόταν ποτέ ένα τέτοιο έγκλημα. Βλέπετε η φορολογία δεν φτάνει καν να αποπληρώσει τους δανεισμούς αφού κάθε χρόνο εδώ και δεκαετίες χρωστάμε σχεδόν όσα βγάζουμε. Ψάξτε για το Δημόσιο Χρέος και θα καταλάβετε τη σημασία που έχει για την ζωή μας.
Το μεγάλο δημόσιο χρέος είναι ο λόγος για τον οποίο οι ελληνικές κυβερνήσεις εκποιούν τις δημόσιες επιχειρήσεις. Η δικαιολογία είναι η εξυγίανση.
Η πραγματική αιτία για τον μαρασμό του κράτους είναι πρώτιστα το δημόσιο χρέος, οι υπερτιμολογήσεις των διαφόρων έργων και μετά οι προμήθειες των κομμάτων, η κακοδιαχείριση και τα ρουσφέτια.
Και για να επανέλθω, ποια είναι τελικά τα οφέλη των Ολυμπιακών Αγώνων; Η δική μας ζωή πότε θα γίνει καλύτερη, μετά το 2050 ή πάλι σε κάποια κομπίνα θα πέσουμε; Καλά τα έργα και η πρόοδος αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να απεξαρτηθούμε.

Δυστυχώς είμαστε παγιδευμένοι σε ένα παγκόσμιο σύστημα ελέγχου και διακυβέρνησης με κυριότερο μοχλό τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδουν το χρήμα. Αυτές οι τράπεζες δανείζουν το χρήμα που εκδίδουν με τόκο στις κυβερνήσεις και ορίζουν τα επιτόκια. Με άλλα λόγια ,αντί να εκδίδουν μόνες τους οι χώρες ή οι ενώσεις χωρών το χρήμα και να το διαχειρίζονται, το δανείζονται από ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες βάση διεθνών συμφωνιών. Οι τράπεζες αυτές είναι σαν να λέμε πολυεθνικές και η μαμά τους είναι κυρίως η Bank of International Settlements (www.bis.org).
Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μέλος της όπως και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Αμερικανική FEB. Τα πιο πρόσφατα νέα μέλη της είναι οι τράπεζες του Αφγανιστάν και του Ιράκ.
Από αυτό το σύστημα θα πρέπει να απαλλαγούμε όλοι μαζί παγκόσμιος. Το επερχόμενο κραχ ίσως θα πρέπει να το προκαλέσουμε εμείς, οι απλοί άνθρωποι, σταματώντας το σύστημα και ξεκινώντας από την αρχή με τις Αρχές της Ζωής και της Πληροφορίας.

Οι τράπεζες είναι ένας από τους μοχλούς της αληθινής σημερινής διακυβέρνησης, η οποία βρίσκετε παντού, στην ενημέρωση, στο κοινοβούλιο, από τον ιδιωτικό μέχρι και τον δημόσιο τομέα, με την βοήθεια των δημόσιων σχέσεων. Παραδείγματος χάρη, λέσχες, οργανισμοί στους οποίους ο λαός δεν εκπροσωπείται.

Η άμεση Δημοκρατία χρειάζεται τις δικές μας δημόσιες σχέσεις και την δική μας συμμετοχή στα κοινά. Θα πρέπει εμείς, οι απλοί άνθρωποι, να κλείσουμε τα μάτια στην τηλεόραση και τις πουλημένες φυλλάδες και να αρχίσουμε να διαβάζουμε ο ένας τον άλλο. ΘΑ πρέπει να (ΜΠΛΟΓΚΑΡΟΥΜΕ).

Θα πρέπει να πάρουμε παράδειγμα από αυτούς, πολυεθνικές, κυβερνήσεις, τράπεζες, αριστοκρατικές οικογένειες, που μένουν ενωμένοι και ισχυροί σε αντίθεση με τον απλό κοσμάκη που μένει διχασμένος και ανίσχυρος.

Διχαζόμαστε καθημερινά και σε πάμπολλα επίπεδα: εθνικά, κομματικά, φυλετικά, θρησκευτικά. Βασικά γεννιόμαστε διχασμένοι, διδασκόμαστε την διχόνοια και τις διαφορές και παράλληλα μαθαίνουμε να αγνοούμε πλήρως την οικογενειακή σχέση που έχουμε με όλους τους ανθρώπους στην Γη.
Από την άλλη μεριά οι άνθρωποι έχουν και τις πραγματικές καθημερινές ανάγκες. Για παράδειγμα την ανάγκη για ενέργεια. Σήμερα όλες οι κοινωνίες είναι σκλαβωμένες και βάση των αναγκών τους σε ενέργεια, η οποία είναι στον έλεγχο κάποιον παγκόσμιων καρτέλ που καταπιέζουν τις όποιες τεχνολογικές εξελίξεις θα μπορούσαν να ελευθερώσουν τις κοινωνίες από τα πλοκάμια τους. Και σε αυτά τα ζητήματα θα παίξει τον καταλυτικό της ρόλο η αρχή της πληροφορίας.

Η απαίτηση για απεξάρτηση από όλο αυτό το σύστημα μπορεί να γίνει με τον παγκόσμιο συντονισμό ενός κινήματος το οποίο θα οδηγήσει σε συντονισμένες δράσεις όλου του πληθυσμού της γης. Το μόνο που χρειάζεται είναι καλές επικοινωνίες και συντονισμός.

Η αλήθεια είναι αναγνώσιμη, τουλάχιστον από τον πληθυσμό των αναπτυγμένων χωρών. Για αρχή, πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα λεφτά τους και να συντονιστούμε.

Συνθήματα :ΖΩΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ – ΑΜΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
-

Κεφάλαιο 08. Γιατί δε λόο γκίβερ

Η επιλογή του ψευδώνυμο μου δεν είναι τυχαία. Υπάρχει μία αναφορά του ντοκιμαντέρ Zeitgeist στους διάφορους μεταβιβαστές της αγάπης,της γνώσης και φυσικά του νόμου του θεού στους ανθρώπους.
Αυτοί δεν ήταν κανονικοί άνθρωποι ,ήταν Θεάνθρωποι ή προφήτες και καλά. Ε λοιπόν εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Είμαι ένας από εσάς.
Άλλωστε νομίζω ότι το ποιος είμαι, είναι τελείως αδιάφορο. Άλλα αν σκεφτεί κανείς ότι η Άμεση Δημοκρατία είναι σαν ιδέα καλή και ότι ο καθένας θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό, αποδεικνύει αυτό που θέλω να πω με αυτό το ψευδώνυμο. Δεν έχει σημασία ποιος προτείνει κάτι τέτοιο.
Θα πρέπει να εξηγηθώ για τα γκρίκλις: Δε λόο γκίβερ.. Ο λόγος που λέω κάτι στα αγγλικά γράφοντας ελληνικά είμαι ότι αν και γεννημένος Έλληνας στην Αθήνα επιλέγω άλλους λόγους για να είμαι υπερήφανος και όχι την γλώσσα μου, που γνωρίζω πολύ λιγότερο από όσο πραγματικά θα της άξιζε.
Επιλέγω να είμαι υπερήφανος για την ιδέα της Δημοκρατίας. Επιλέγω να είμαι υπερήφανος για την μαιευτική μέθοδο του Σωκράτη. Δεν έχουν πατρίδα αυτά, είναι παγκόσμια κληρονομιά.
-

Κεφάλαιο 09. Επίλογος

Μην θεωρείτε απίθανο το σενάριο της άμεση δημοκρατίας, σκαφτείτε λίγο αυτά που λέω, συζήτησε τα με τους φίλους σας. Δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην κοινωνία μας, εάν πρώτα δεν γεννηθεί η απαίτηση για μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να διαδοθεί η ιδέα και όλοι να καταλάβουν την σημασία που θα είχε μία τέτοια κατεύθυνση προς την άμεση δημοκρατία. Η δυνατότητα του πολίτη να παρέμβει με μία ερώτηση, είναι ανεκτίμητη.Το να ωριμάσει η κοινωνία ώστε να ξεπεράσει τις προκαταλήψεις της είναι αρκετά δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Μια προκατάληψη είναι η εξής: «Δεν πρόκειται ποτέ να αφήσουν τα μεγάλα συμφέροντα να λειτουργήσει κάποιο σύστημα άμεσης δημοκρατίας».

Μα φυσικά το αυτονόητο. Και εδώ έρχεται η αναγκαιότητα της πληροφόρησης. Όσο περισσότερο το συζητάμε, τόσο περισσότερο καλλιεργείται ένα κλίμα πιο κοντά στο να δράσουμε και να απαιτήσουμε. Με άλλα λόγια, μη σνομπάρετε, ενδιαφερθείτε. Οι προκαταλήψεις λειτουργούν σαν άλλοθι κοντόφθαλμου βολέματος και τεμπελιάς.
Επιτέλους! Ποινικοποίηση του ψεύδους των πολιτικών πρώτα από όλα.
Να τελειώνουμε με τα ψέμματα και τις παραγραφές τους.

Αν μία μέρα καταφέρουμε να ζούμε με της αρχές της ζωής και της πληροφορίας, τότε θα έχουμε κερδίσει όλοι, ένα μίνιμουμ άπειρων πιθανοτήτων, επιλογών και ευκαιριών.

Τότε πραγματικά η ευθύνη για το πού πάμε σαν ανθρωπότητα θα έχει διαμοιραστεί σε όλους τους ανθρώπους ομοιόμορφα.

Τότε οι εταιρίες θα έχουν υπαλλήλους το κατώτερο με επιστημονική μόρφωση. Μην σας φοβίζει η σκέψη: Μα όλοι του πανεπιστημίου θα γίνουμε και ποιος θα κάνει την εργασία των εργατών. Ο φόβος είναι κακός σύμβουλος.

Σε ένα αμεσοδημοκρατικό σύστημα όπως το οραματίζομαι, οι άνθρωποι θα μπορούν να επιλέγουν να μορφώνονται και να μαθαίνουν για όσο διάστημα το επιλέξουν. Και αν κάποιος βαρεθεί να ζει μαθαίνοντας, ας αποφασίσει ο ίδιος πως θα συνεχίσει να ζει ή και πως θα πεθάνει.

δε λόο Γκίβερ a.k.a. Motivator Damian
-

Διακυβέρνηση μέσω της Άμεσης Δημοκρατίας

επικαιροποιημένο Δευτέρα 7/03/2016
δημοσιεύτηκε πρώτη φορά 11/9/2008 στο florabox.gr / skouliki.net

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου